Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Informacje o kursach - Projekty EU

Informacja o kursach

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY, POŁOŻNYCH


CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE OGŁASZA NABÓR NA KURSY

które będą realizowane dla woj. podlaskiego i łódzkiego oraz dalszy nabór na kursy dla woj.  podkarpackiego i opolskiego

w ramach Projektu:


„Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
 
Zapraszamy

OFERTA:

 

 

Prosimy o skorzystanie z materiałów informacyjnych. Udzielamy także informacji telefonicznych. 

Szczegółowe informacje o sposobie i warunkach rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami (do pobrania) są zamieszczone i aktualizowane na stronie internetowej Projektu:

http://projektyue.coi.pl/kursyuedlapip

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Projekt adresowany jest do pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych aktywnych zawodowo, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają kryteria udziału.

 • W ramach Projektu uczestnik może wziąć udział tylko w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” oraz „Wywiad i badanie fizykalne” (patrz: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA).

 • Kurs kwalifikacyjny skierowany jest do pielęgniarek/ pielęgniarzy z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie.

 • Kurs „Ordynowanie leków … cz. 1” skierowany jest do dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 • Kurs „Ordynowanie leków … cz. 2” skierowany jest do pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 • Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa są zawarte w REGULAMINIE.

 • Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie dokumentów:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU- (wymagane wypełnienie wszystkich rubryk).

  • WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO KURSU KWALIFIKACYJNEGO (wypełnić jeśli dotyczy, w tytule wpisać nazwę kursu).

  • WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO KURSU SPECJALISTYCZNEGO (wypełnić jeśli dotyczy, w tytule wpisać nazwę kursu).

  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  • Kopia prawa wykonywania zawodu.

  • ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU lub świadczeniu usług na rzecz podmiotu leczniczego.

  • Kopia dyplomu magistra pielęgniarstwa/ położnictwa i/ lub kopia dyplomu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (w przypadku kursu „Ordynowanie leków … cz. 1”).

  • Kopia dyplomu co najmniej licencjata na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo i/ lub kopia dyplomu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (w przypadku kursu „Ordynowanie leków … cz. 2”).

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

  • Zaświadczenie o przebytych szczepieniach WZW B (np. kserokopia książeczki zdrowia w której udokumentowane są szczepienia ze stroną zawierającą dane osobowe właściciela).

  • Dokumenty potwierdzające aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW. Polisy ubezpieczeniowe mają być polisami imiennymi uczestnika, aktualnymi w okresie trwania kursu, dostarczone do Biura Projektu najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem kursu

 

 • Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w kursie będzie zawarta UMOWA. Dwa formularze umowy, wypełnione i podpisane należy dostarczyć do Biura Projektu najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.

 

 • Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (wyłącznie w wersji papierowej).

 • Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu i noclegu na zasadach określonych w REGULAMINIE.

 

AKTUALIZACJA

 • Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem właściciela dokumentu.

 • W przypadku braku adnotacji o zmianie nazwiska w dokumencie konieczne jest złożenie stosownego dokumentu potwierdzającego zmianę.

 

Wszelkie nowe informacje oraz aktualizacje będą sukcesywnie zamieszczane.

 

KONTAKT:

Adres:

Biuro Projektu
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (wejście B lub C, Ip., pokój 1/10)

Telefon: 22 546 20 20; 22 546 30 18

Adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Formularz, zapytania)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460