Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych

 „PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I KOMPETENCJI MIĘKKICH 750 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZGODNIE Z POTRZEBAMI EPIDEMIOLOGICZNO - DEMOGRAFICZNYMI KRAJU”

Centrum Onkologii– Instytut imienia Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie poniższych dziedzin:

  1. Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” - dla pielęgniarek;
  2. Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” - dla pielęgniarek i położnych;
  3. Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” - dla pielęgniarek i położnych;
  4. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” - dla pielęgniarek i położnych.

Czytaj więcej...

Harmonogram kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów", II edycja, województwo mazowieckie

 Nr kursu: 7-LS/2/M

 Termin kursu: 22.04.2017r. – 26.05.2017r.

Czytaj więcej...

Zamknięcie naboru na kurs

Z dniem 28.03.2017 r. ogłaszamy zamknięcie naboru na kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" I i II edycja, w województwie podkarpackim.

Harmonogram kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" cz. I, województwo mazowieckie

 Nr kursu: 6-OL1/1/M

 Termin kursu: 07.04.2017r. – 23.06.2017r.

Czytaj więcej...

Zamknięcie naboru na kurs

Z dniem 28.03.2017 r. ogłaszamy zamknięcie naboru na kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" część I, w województwie podkarpackim.